Algemene Voorwaarden Verkoopsucces.nl
Essential Beheer bv handelend onder verkoopsucces.nl, verder te noemen VERKOOPSUCCES, is gevestigd Heereweg 185s, 2161 BD te Lisse en biedt haar diensten aan via Verkoopsucces.nl.
Heb je hier vragen over, dan kun je ons bereiken via support@verkoopsucces.nl.

Je dient deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat je iets bij ons koopt, toegang ontvangt tot of gebruik maakt van onze programma, producten en diensten.
Onze programma’s, producten en diensten zijn eigendom van en worden uitgevoerd door  VERKOOPSUCCES.
Deze algemene voorwaarden bevatten informatie over hoe jij onze programma’s, producten of diensten en diens materialen en content kan/mag gebruiken. Lees dit alsjeblieft zorgvuldig door.
Wij hebben het recht om te zijner tijd deze algemene voorwaarden aan te passen.

Door middel van het gebruiken van onze programma’s, producten en diensten ga je akkoord met de algemene voorwaarden zoals ze bij ons verschijnen en ben je ook wettelijk verbonden aan deze algemene voorwaarden. Dat is niet afhankelijk van het feit of je het wel of niet gelezen hebt. Dit is ten alle tijden je eigen verantwoordelijkheid. Als je op wat voor manier dan ook niet instemt met deze algemene voorwaarden schaf dan alsjeblieft niets van wat wij bieden aan en maak dan ook geen gebruik van onze programma, producten en of diensten.
Op het moment dat je wel programma’s, producten of diensten bij ons aanschaft en daar gebruik van maakt geef je vrijwilliger toestemming voor deze algemene voorwaarden.

Al onze programma’s, producten, diensten en diens materialen en content zijn gemaakt voor gebruikers van 18 jaar en ouder.
Bij alle registraties, aanmeldingen of aankopen van iemand onder de 18 jaar is dit niet toegestaan – mits wij samen anders zijn overeengekomen.

Intellectuele eigendommen:
Onze programma’s, producten en diensten en alle content en materialen die daarbij horen zijn ten alle tijden intellectuele eigendommen van  VERKOOPSUCCES.
Het is beschermd met copyright en bedrijfsrecht en mag dus onder geen enkel beding gekopieerd of nagemaakt worden.
Hier mee bedoelen wij de content, het design, de lay-out, de ‘look en feel’, de verschijning, de grafische vormgeving, het programmamateriaal en elke andere aspecten en materialen die door ons worden aangeboden aan de gebruikers van onze programma’s, producten en diensten.
Ook affiliates en/of externe partijen waar wij mee samenwerken hebben niet het recht om onze programma’s, producten en diensten te gebruiken/kopiëren of na te maken.
Door middel van de aanschaf van onze programma’s, producten en diensten geven wij jou slechts het recht voor het doorlopen en gebruiken hiervan, in het format dat wij jou aandragen.
• Je mag het materiaal downloaden en printen voor persoonlijk gebruik in jouw business.
• Daarbij heb je niet de toestemming om dit te delen, te verkopen, na te maken, te publiceren of te laten gebruiken door derden.
• Alle logo’s, beeldmerken, headlines zichtbaar bij onze programma’s, producten en diensten zijn eigendom van  VERKOOPSUCCES.
• Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, producttitels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan wij aangeven in onze programma’s, producten en diensten.
• Wij hebben alle recht om jou hierop te wijzen mochten wij zien dat deze afspraken niet in acht genomen worden. Je krijgt dan de gelegenheid om dit aan te passen. Maak je hier geen gebruik van zullen wij ons beroepen op de rechten die wij hebben omdat je onze algemene voorwaarden en dus de wet overtreedt.

Door middel van het accepteren van deze algemene voorwaarden stem je in met het feit dat je begrijpt dat de productie onze programma’s, producten en diensten veel tijd en energie heeft gekost. Het ontwikkelen en onderhouden daarvan vraagt grote investeringen en dus zijn deze programma’s, producten en diensten heel waardevol, speciaal en uniek. Vandaar dat wij hierin onze rechten beschermen.
Op het moment dat jij onze programma’s, producten en diensten aanschaft geef je toestemming aan het volgende;
• Je zult ons programma’s, producten, diensten en alle content en materialen die hierbij horen niet kopiëren, delen en/of stelen.
• Je zult onze programma’s, producten, diensten en alle content en materialen niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof jij de eigenaar bent van deze informatie en/of het door jou ontwikkeld is.
• Je zult onze programma’s, producten, diensten en alle content en materialen niet moduleren, kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, vertalen, verkopen, of welke andere communicatie die door ons aan jou geboden is voor persoonlijk, voor zakelijk of commerciële doeleinden gebruik inzetten om geld te verdienen.
• Je zult onze programma’s, producten, diensten en alle content en materialen die wij bieden voor jouw persoonlijk gebruik niet doorgeven, verkopen of distribueren. Als je dit wel doet dan ben jij verantwoordelijk voor de gevolgen.
• Je zult onze programma’s, producten en diensten geen schade toebrengen door onze programma’s, producten, diensten, content en alle materialen die hierbij horen te gebruiken voor eigen trainingsdoeleinden. Je hebt onder geen enkel beding recht om onze kennis en content hiervoor te gebruiken, het recht zal altijd bij  VERKOOPSUCCES blijven liggen.
• Alle andere eigendommen en rechten die hier niet benoemd zijn die wel onderdeel zijn van de programma’s, producten en diensten van  VERKOOPSUCCES mogen ook niet onrechtvaardig worden ingezet.

Op het moment dat je een programma, product of dienst bij ons aanschaft ben je akkoord met deze algemene voorwaarden. Hiermee zeg je ook te begrijpen dat je als één of meerdere van de genoemde punten overtreed, dit strafbaar is en we het recht hebben je verantwoordelijk te houden voor deze strafbare feiten.

Bescherming van link(s), foto’s en video’s:
Alles (in de ruimste zin van het woord) dat wij met jou delen in onze programma’s, producten en diensten mag niet worden gedeeld zonder onze toestemming. Dit geldt ook voor datgene wat wij delen in de besloten community.
Door op welke wijze dan ook gebruik te maken van onze social media kanalen geef je ons toestemming, en alle partijen die wij via verwerkersovereenkomsten hebben geautoriseerd, gebruik te maken van datgene wat jij met ons deelt. Dit geldt ongelimiteerd, rechtenvrij, wereldwijd.
Je geeft ons de toestemming om dit materiaal en deze kennis te gebruiken voor verdere verbetering van onze diensten en ontwikkeling van nieuwe programma’s, producten en diensten.
Hier hoeven wij geen toestemming voor te vragen en hier hoeven wij jou niet voor te compenseren. Ook niet in een later stadium.
Ook video’s en foto’s gemaakt tijdens onze live trainingen en workshops, in een van onze socialmedia groepen of op een andere plek in onze programma’s, mogen wij gebruiken zonder toestemming. Ook beelden van jouw verschijning, jouw stem of iets wat daarbij in de buurt komt is vrij voor ons om te gebruiken voor marketingdoeleinden. Je geeft ons ook toestemming om jou reacties, posts, foto’s, video’s en afbeeldingen te gebruiken voor promotie.

Verzoek toestemming voor het gebruiken van onze content:
Wil je onze content gebruiken op een andere manier dan is toegestaan in onze programma’s, producten en diensten dan dien je hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Dit kun je mailen naar info@verkoopsucces.nl.
We willen duidelijk vermelden dat je onze programma’s, producten en diensten en al het materiaal dat hierbij hoort niet op een andere manier mag gebruiken voordat je schriftelijk toestemming van ons hierover hebt ontvangen.
Gebruik je toch onze content op een andere manier voordat je deze toestemming hebt ontvangen zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van onze content wat zoals hierboven benoemd strafbaar is. Je wordt dan ook direct verzocht te stoppen met het onrechtvaardig gebruik hiervan. We zijn bevoegd maatregelen te treffen om onze intellectuele eigendommen te beschermen en alle acties te ondernemen die nodig zijn om dit te bewerkstelligen.

Bescherming:
Op het moment dat je één van onze programma en/of producten aanvraagt, aanschaft of doorloopt kan het zijn dat we persoonlijke informatie van jou verzamelen. Informatie als jouw naam, emailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, creditcardgegevens, demografische informatie, voorkeur en interesses of andere persoonsgebonden informatie. Door het verschaffen van deze (vertrouwelijke) informatie geef je ons toestemming om deze vertrouwelijke informatie te gebruiken en op te slaan. We zullen intern alles doen om jouw informatie veilig en beschermd te houden. We nemen voorzorgsmaatregelen om deze vertrouwelijke informatie te beschermen.
Op het moment dat je jouw (vertrouwelijke) informatie aan ons verschaft door middel van het kopen van één van onze programma’s, diensten, producten, en bijbehorende materialen, nemen wij maatregelen om jouw informatie zowel online als offline te beschermen.
Ondanks dat, door de aard van het internet, kunnen wij nooit de veiligheid van jouw vertrouwelijke informatie of andere data compleet garanderen.
Weet dus dat het verlenen van jouw vertrouwelijke informatie en data, geheel op eigen risico is.
We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van jouw vertrouwelijke informatie. Bij verlies, misbruik of wijzigingen van jouw vertrouwelijke informatie doen wij er alles aan om dit te beschermen. Wij kunnen alleen niks garanderen als het gaat om dit soort verlies of misbruik.

Persoonlijke verantwoordelijkheid en aanname van risico:
Onze programma’s, producten, diensten en/of materialen zijn alleen voor informatie en educatie doeleinden.
Je stemt er mee in en je gaat akkoord met het feit dat er geen resultaten gegarandeerd worden met het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen. Je stemt in met het feit dat deelname aan onze programma’s op eigen risico is.
Onze programma’s, producten, diensten en/of materialen zijn alleen bedoeld om jou te voorzien van educatie. Enkel jij bent verantwoordelijk voor de acties, besluiten en resultaten gebaseerd op het gebruik, misbruik of niet gebruiken van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen.
We nemen alle voorzorgsmaatregelen om al onze programma’s, producten, diensten en/of materialen te beschermen, ondanks de aard van het internet kunnen wij geen complete garantie geven als het gaat om de beveiliging van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen of elke bijdrage of informatie verschaft op of door onze website, programma’s, producten, diensten en/of materialen. Het bijdragen en/of leveren van jouw informatie, via onze programma’s, producten, diensten en/of materialen is compleet op eigen risico. Wij geven geen enkele garantie als het gaat om ons vermogen om elke vorm van schade die jou of een ander persoon, bedrijf of entiteit wordt aangedaan, die voortkomen uit het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen, te voorkomen. Je gaat akkoord dat je op de hoogte bent van deze risico’s.

Disclaimer:
Onze programma’s, producten, diensten en/of materialen zijn alleen voor informatieve en educatieve doeleinden, voor zover toegestaan door de wet, zijn we niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade die door jou of anderen in verband met onze programma’s is veroorzaakt, inclusief, zonder beperking, enige aansprakelijkheid voor eventuele ongevallen, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, dood, verlieswinsten, persoonlijke of zakelijke onderbreking, verkeerde toepassing van informatie, lichamelijke of geestelijke ziekte, aandoening of probleem, fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel letsel, verlies van inkomsten, verlies van zaken, te verwachten besparing, verlies van gegevens, verlies van goodwill, tijdverspilling of enig verlies of schade van welke aard dan ook, ongeacht of deze kosten zijn veroorzaakt door nalatigheid, contractbreuk of anderszins, ook al was het te voorzien.
Je erkent en stemt mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van andere deelnemers in onze programma’s, producten, diensten of programma materialen, inclusief jezelf.

Medische disclaimer:
Onze programma’s, producten, diensten en/of materialen zijn op geen enkele manier medisch of mentaal advies. De informatie die je ontvangt door middel van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen hebben geen intentie om een vervanging te zijn van professioneel medisch advies, een diagnose, een behandeling die jij hebt ontvangen van jouw psycholoog, psychiater, therapeut in welke vorm dan ook, coach, gecertificeerd voedingsdeskundige, diëtist of andere geregistreerde gezondheidsprofessionals.
Stop nooit met het gebruik van medicatie zonder te spreken met jouw arts, psychiaters of andere zorgverlener op dit gebied.
Als je vermoed dat je een medisch of mentaal probleem hebt neem dan direct contact op met jouw huisarts of andere zorgverlener. We verzorgen geen medische en/of mentale zorg. We zullen ook in geen enkele vorm proberen om een diagnose, behandeling of middel tegen te houden of om jou te genezen van enige fysieke of mentale klachten. We geven geen medisch, psychologisch of religieus advies.

Financieel en wetgevingsdisclaimer:
Onze programma’s, producten, diensten en/of materialen mogen nooit worden opgevat of verantwoordelijk worden gehouden voor zakelijk, financieel of wettelijk advies. De informatie die je ontvangt door middel van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen zijn geen vervanging van professioneel advies, dat gegeven kan worden door jouw accountant, advocaat of financieel adviseur.
We geven op geen enkele manier financieel of wettelijk advies.
Jij bent zelf verantwoordelijk om contact op te nemen met jouw accountant, advocaat of financieel adviseur als het gaat om vragen of zorgen betreft jouw inkomen, belasting, btw, gericht op jouw financiële en wettelijk situatie.

Je erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor jouw verdiensten, het succes of het falen van jouw zakelijke beslissingen, het stijgen of dalen van jouw financiën en/of inkomenslevel, of anders resultaat, in welke vorm dan ook, dat voort zou kunnen komen uit of een resultaat is van de informatie die je hebt ontvangen via onze programma’s, producten, diensten en/of materialen. Jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw resultaten.

Verdiensten disclaimer:
Je erkent dat wij geen toezeggingen hebben gedaan en zullen doen in het geval van gezondheid, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en ook niet over, toekomstige verdiensten, uitgaven, omzetvolume of mogelijke omzetverdiensten of -verliezen op wat voor manier dan ook, als een mogelijk resultaat van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen.
We kunnen geen en zullen geen garantie geven als het gaat om jouw deelname aan onze programma’s, het gebruik van onze producten, diensten en/of materialen. En je begrijpt dat wij geen garantie kunnen geven over een specifiek resultaat, positief of negatief, financieel of op ander gebied en je begrijpt dat de uitkomst voor elk individu anders zal zijn. We willen ook nadrukkelijk benoemen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor keuzes, acties, resultaten, gebruik, misbruik of geen gebruik, van de informatie die je ontvangt via of door onze programma’s, producten, diensten en/of materialen.
Je stemt mee dat jouw resultaten echt die van jou zijn en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze resultaten, op welke manier dan ook.

Garanties disclaimer:
We geven geen garanties met betrekking tot onze programma’s, producten, diensten en of materialen. Je gaat ermee akkoord dat programma’s, producten, diensten en/of materialen worden geleverd zoals ze zijn en zonder enige expliciete of impliciete garanties. Voor zover dit op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan, wijzen wij alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid of specifiek doel. We garanderen niet dat de programma’s, producten, diensten en/of materialen functioneel, ononderbroken, correct, volledig, geschikt of foutvrij zullen zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de website of een deel van de website, inhoud vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. We geven geen garantie of maken geen opmerkingen over het gebruik of de resultaten van het gebruik van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen op websites van derden met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins.

Technology Disclaimer:
We proberen ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid en levering van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen niet-onderbroken en foutloos is, inclusief onze inhoud en communicatie via software, zoals onze website, eventueel ledenforum, privé-facebookgroepen, e-mailcommunicatie, video’s, audio-opnamen, live webinars, opgenomen webinars, e-mails, downloadbare mp3-audio bestanden, downloadbare pdf- bestanden, dia’s, hand-outs, e-books of andere materialen die door ons aan jou worden verstrekt. We kunnen echter niet garanderen dat jouw toegang niet van tijd tot tijd wordt opgeschort of beperkt, met inbegrip van reparaties, onderhoud of updates, hoewel we natuurlijk proberen de frequentie en duur van opschorting of beperking te beperken.
Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij niet aansprakelijk jegens jou voor schade of restituties, of voor enig ander verhaal, mocht onze programma’s, producten, diensten en/of materialen niet meer beschikbaar zijn of wanneer de toegang traag of onvolledig wordt als gevolg van een reden, zoals back-upprocedures van het systeem, internetverkeer, upgrades, overbelasting van verzoeken aan de servers, algemene netwerkfouten of vertragingen of enige andere oorzaak waardoor ons programma, producten, diensten en/of materialen van tijd tot tijd ontoegankelijk kan worden voor jou.

Fouten en weglatingen:
Wij geven geen garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie in ons programma, producten, diensten en/of materialen. Alles is in het werk gesteld om jou de meest accurate, actuele informatie te bieden, maar omdat de aard van wetenschappelijk onderzoek voortdurend evolueert, kunnen wij niet verantwoordelijk of aanspreekbaar worden gehouden voor de nauwkeurigheid van onze inhoud. Je erkent dat dergelijke informatie onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en we zijn niet aansprakelijk voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten voor zover maximaal toegestaan door de wet.

Links naar andere websites:
We kunnen links (url’s) en verwijzingen bieden naar andere websites die door derden worden onderhouden en die jou mogelijk buiten onze programma’s, producten, diensten en/of materialen brengen. Deze links zijn bedoeld voor jouw gemak en het opnemen van een link in ons programma, onze producten, diensten en/of materialen, naar een andere website impliceert niet onze goedkeuring, sponsoring of goedkeuring van die website of de eigenaar ervan. Wij onderschrijven niet en wij zijn niet verantwoordelijk voor de meningen, feiten, adviezen of bepalingen die worden verstrekt door externe bronnen waarnaar op onze website wordt verwezen of naar de inhoud, of om nauwkeurigheid of betrouwbaarheid. We zijn niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen veroorzaakt door andere websites die mogelijk zijn opgenomen in onze programma’s, producten, diensten en/of materialen. Wij hebben geen controle over de inhoud of functionaliteit van die websites en daarom aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, schade of andere dingen die zouden kunnen voortvloeien uit jouw gebruik van deze websites en daarom garanderen wij niet de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van andere website over hun inhoud. Het is jouw verantwoordelijkheid om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die gekoppelde websites te herzien om te bevestigen dat je dit beleid begrijpt en ermee instemt.

Schadeloosstelling:
Je stemt er ten allen tijden in mee ons bedrijf, evenals onze werknemers, directeuren, aandeelhouders, affiliates, opvolgers, overnemers, rechtverkrijgenden en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren, indien van toepassing , van en tegen alle claims, schadevergoeding, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, inclusief juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit of verband houden met onze programma’s, producten, diensten en/of materialen.

Beperking van aansprakelijkheid:
Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten, diensten en/of materialen. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongelukken, vertragingen, verwondingen, schade, verlies, ziekte, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassingen van informatie, fysieke of psychische aandoeningen, situatie of probleem, of anders, als gevolg van een handeling of wanprestatie van wie dan ook binnen ons bedrijf, of het nu eigenaren, personeel, aannemers, verkopers, affiliates of anderszins zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige eigenaar, personeel, aannemer, verkoper, affiliate of anderszins die onze programma’s, producten, diensten en/of materialen leveren, of op welke manier of op welke locatie dan ook.

Jouw gedrag:
Je stemt ermee in dat je onze programma’s, producten, diensten en/of materialen niet zult gebruiken op een manier die de programma’s, producten, diensten en/of materialen beschadigd, onderbreekt of aantast. Je begrijpt dat je zelf verantwoordelijk bent voor alle elektronische communicatie en inhoud die vanaf je computer naar deze website en de inhoud ervan wordt verzonden.
Je mag de programma’s, producten, diensten en/of materialen alleen voor wettelijk toegestane doeleinden gebruiken. Je stemt ermee in dat je onze programma’s, producten, diensten en/of materialen niet op een van de volgende manieren zult gebruiken:
• Voor frauduleuze doeleinden of in verband met een strafbaar feit of anderszins een onwettige activiteit.
• Materiaal verzenden, gebruiken of hergebruiken dat illegaal, aanstootgevend, beledigend, onfatsoenlijk, schadelijk, lasterlijk, bedreigend, inbreuk op privacy, inbreuk op het vertrouwen, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is of dat anderen (emotioneel) kan verwonden.
• Om onze programma’s, producten, diensten en/of materiaal met softwarevirussen of enige andere schadelijke of soortgelijke computercode te verzenden, negatief te beïnvloeden of te infecteren met als doel een nadelige invloed uit te oefenen op de werking van computersoftware of -hardware, commerciële werving, kettingbrieven, massa mailings of eventuele spam, al dan niet bedoeld.
• Om ergernis, ongemak of onnodige stress te veroorzaken.
• Zich voordoen als een derde partij of op een andere manier te misleiden.
• Om een deel van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen te reproduceren, dupliceren, kopiëren of door te verkopen op een manier die niet in overeenstemming is met deze gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst met ons.

Communicatierichtlijnen:
Als je een vragen hebt over jouw programma’s, producten, diensten en/of materialen, kan je een e-mail sturen naar support@verkoopsucces.nl en we zullen ons best doen om zo snel mogelijk op jouw vraag te reageren. Wij streven ernaar om uiterlijk binnen 3 a 4 werkdagen te reageren.

Aankopen en Online Aanschaf:
Als je met een internetbankieren of creditcard betaalt, geef je ons toestemming om via de kaart of jouw account automatisch het bedrag in rekening te brengen zonder aanvullende autorisatie waarvoor je een elektronische bon ontvangt. Betaal je in maandelijkse termijnen, dan moet je een SEPA-formulier ondertekenen en zo spoedig mogelijk terugsturen. Hiermee machtig je PayPro om maandelijks te mogen incasseren.
In het geval dat de betaling niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, heb je een aflossingsvrije periode van drie dagen om de betaling uit te voeren, anders stopt het programma, het product of de diensten en behouden wij ons het recht voor om jouw toegang onmiddellijk en permanent stop te zetten.

Als je niet tijdig betaalt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden of vrijwillig besluit om op elk gewenst moment of om welke reden dan ook terug te trekken uit onze programma’s, producten of diensten, blijf je volledig aansprakelijk voor de volledige kosten van de programma’s, producten en/of diensten.

Alle informatie verkregen tijdens jouw aankoop of transactie voor onze programma’s, producten en diensten en alle informatie die je geeft als onderdeel van de transactie, zoals jouw naam, adres, betalingsmethode, creditcardnummer en factuurgegevens, kunnen worden verzameld door zowel ons als ons betalingsverwerkingsbedrijf.
Je gaat ermee akkoord om alleen goederen of diensten te kopen voor jezelf of voor een andere persoon van wie je wettelijk recht hebt om dit te doen of voor wie je de uitdrukkelijke toestemming hebt gekregen om hun naam, adres, betalingsmethode, creditcardnummer en factuurgegevens te verstrekken.
Je stemt ermee in om financieel verantwoordelijk te zijn voor alle aankopen gedaan door jou of iemand die namens jou handelt. Je gaat ermee akkoord onze programma’s, producten, diensten en/of materialen uitsluitend te gebruiken voor legale, niet-commerciële doeleinden en niet voor speculatieve, valse, frauduleuze of illegale doeleinden.
Aangezien we een duidelijk restitutiebeleid hanteren in deze gebruiksvoorwaarden waarmee je akkoord bent gegaan voordat je de aankoop van een van onze programma’s, producten of diensten voltooide, tolereren of accepteren wij geen enkele vorm van terugvordering of daadwerkelijke terugvordering van je creditcard bedrijf of bank. In het geval dat een terugvordering wordt geplaatst op een aankoop of we een dreiging daarvan ontvangen tijdens of na de aankoop, behouden wij ons het recht voor om incidenten te rapporteren aan alle desbetreffende instanties.
De gerapporteerde informatie omvat jouw naam, e-mailadres, orderdatum, bestelbedrag en factuuradres. Misbruikers die een betalingsachterstand hebben en die uit de database willen worden verwijderd, betalen het bedrag van de terugvordering.
Als je een aankoop doet bij een van onze affiliates, of bij een ander individu of bedrijf via een link op of via onze programma’s, producten of diensten, kan alle informatie die je tijdens jouw aankoop of transactie geeft en alle informatie die je geeft als onderdeel van de transactie, zoals jouw creditcardnummer en contactgegevens, ook worden verzameld door de bemiddelaar en zijn betalingsverwerkingsbedrijf. Jouw deelname, correspondentie of zakelijke contacten met een affiliate, persoon of bedrijf op of via onze programma’s, producten of diensten en alle aankoopvoorwaarden, voorwaarden, verklaringen of garanties in verband met betaling, terugbetalingen en/of levering met betrekking tot de aankoop, zijn uitsluitend tussen jou en de verkoper. Je gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor verlies, schade, terugbetalingen of andere zaken van welke aard dan ook die zijn opgelopen als gevolg van dergelijke transacties met een verkoper.

Bedrijven en verkopers die betalingen verwerken, hebben wellicht een prijsbeleid en methoden voor het verzamelen van gegevens die verschillen van de onze. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze onafhankelijke beleidsregels van de bedrijven en verkopers voor betalingsverwerking. Wanneer je bepaalde aankopen doet via onze programma’s, producten of diensten, kun je bovendien onderworpen zijn aan de aanvullende voorwaarden en bepalingen van een betalingsverwerkingsbedrijf, verkopers of ons die specifiek van toepassing zijn op uw aankoop. Ga voor meer informatie over een aanbieder en de bijbehorende voorwaarden en bepalingen naar de website van die verkoper en klik op de informatie linken of neem rechtstreeks contact op met de verkoper.
Je vrijwaart ons, onze affiliates, ons betalingsverwerkingsbedrijf en verkopers van alle schade die je oploopt en stemt ermee in geen claims tegen ons of hen te doen gelden, die voortvloeien uit jouw aankoop via of het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

Restitutiebeleid:
Jouw tevredenheid met ons programma, product of dienst is belangrijk voor ons. Echter, vanwege de uitgebreide tijd, moeite, voorbereiding en zorg die besteed wordt aan het maken en/of leveren van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen, hanteren wij een zeer strikt restitutiebeleid.
De meeste van onze inhoud is digitaal en daarom kan een langdurig restitutiebeleid leiden tot diefstal van onze materialen. Tenzij anders bepaald door de wet, erken je dat we geen restitutie aanbieden voor enig deel van jouw betaling voor een van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen en dat je niet wordt terugbetaald (op de andere onderdelen), behalve onder één voorwaarde: dien bewijs in die aantoont dat je de cursusmodules hebt voltooid, het bijbehorende huiswerk hebt gedaan en kunt laten zien dat zelfs nadat actie is ondernomen, je de instructies hebt gevolgd onze methoden niet voor jou hebben gewerkt. Dit geldt voor alles wat we aanbieden.

Als je niet tevreden bent met jouw aankoop, zien we je email graag tegemoet op support@verkoopsucces.nl.

Beëindiging:
Je hebt het recht om het gebruik van of deelname aan onze programma’s, producten of diensten op elk moment te beëindigen door een e-mail te sturen naar support@verkoopsucces.nl.
We behouden ons het recht voor om naar eigen discretie jouw toegang tot onze programma’s, product, diensten en/of materialen geheel of gedeeltelijk ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren of te beëindigen door je een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat je opgegeven hebt bij aankoop van het programma, het product of de dienst.
In het geval van annulering of beëindiging door ons, heb je 48 uur om alle resterende betalingen of saldi die je ons verschuldigd bent te betalen. Ook als dit een betalingsregeling bevat, geldt deze 48 uur.
Bij beëindiging door ons, behouden wij ons het recht voor om jouw toegang tot alle aspecten van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen, inclusief onze website, privéforum, e-mailcommunicatie, facebookgroepen, onmiddellijk te weigeren of te beëindigen.
Alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, inclusief en niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken en intellectuele eigendomsrechten, disclaimers, beperkingen, aansprakelijkheid, vrijgave van claims en ons restitutiebeleid, zullen nog steeds van toepassing zijn nu en in de toekomst, zelfs na beëindiging door jou of ons.
We hopen dat als we ooit verschillen van inzicht zouden hebben, we er samen via e-mailcorrespondentie uit zullen komen. Mochten we echter niet binnen redelijke tijd tot een oplossing kunnen komen, stuur dan een e-mail naar support@verkoopsucces.nl en vermeld alle redenen van je ontevredenheid over ons programma, product of onze service.
Je begrijpt en stemt er nu mee in dat de enige oplossing die kan worden toegekend een volledige terugbetaling is van de tot dan toe verrichte betaling. Er mogen geen andere acties of financiële beloningen voor gevolgschade of andere soorten schade aan jou worden toegekend.
We zijn het er allebei over eens dat de beslissing definitief en bindend is, en kan als een vonnis worden opgenomen in een rechtbank die over de juiste jurisdictie beschikt.

Door onze programma’s, producten of diensten te kopen, ga je akkoord met de regeling, dat binnen één jaar na de datum van jouw e-mail aan ons, waarnaar hierboven wordt verwezen, je af ziet van het recht om geschillenbeslechting te zoeken of om andere juridische stappen te ondernemen.
In het geval van een geschil tussen ons, stem je ermee je niet uit te laten met gedragingen of mededelingen, publiekelijk of privé, inclusief op sociale media, bedoeld om ons, ons bedrijf, of een van onze programma’s, producten of diensten te kleineren of de reputatie te verslechten. Op verzoek van de wet is het natuurlijk niet verboden om uw mening te delen als onderdeel van een eventueel juridische proces.
Als enige voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden om wat voor reden dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van enige andere voorwaarde die volledige kracht en effect zal hebben.

Vertrouwelijkheid en openbaarmaking:
Alle vertrouwelijke informatie zal worden bewaard in vertrouwelijkheid en zal niet worden bekendgemaakt aan derden, behalve dat we vertrouwelijke informatie en persoonlijk identificeerbare informatie mogen onthullen: 1) op grond van deze voorwaarden van gebruik en het privacybeleid en onze disclaimer, 2) als wij zijn verplicht dit te doen door de wet, 3) in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, 4) om te voldoen aan elk juridisch proces dat wordt gediend door ons of onze partners, sponsors, investeerders of affiliates , 5) om onze rechten of eigendommen of die van onze gebruikers of kopers te beschermen en te verdedigen, en/of 6) om zo onmiddellijk mogelijk te handelen om de persoonlijke veiligheid van onze gebruikers, kopers of het publiek te beschermen. We zullen jouw vertrouwelijke informatie niet verkopen, verspreiden of leasen aan derden, tenzij we jouw toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

Bekijken door anderen:
Merk op dat wanneer je jouw vertrouwelijke informatie of andere informatie beschikbaar maakt voor weergave door anderen, zoals via onze programma’s, producten, diensten en/of materialen, onze website of sociale media, de vertrouwelijke informatie of andere informatie die je deelt ook kan worden gezien, verzameld en gebruikt door anderen, en daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor ongeoorloofd gebruik door anderen van dergelijke vertrouwelijke informatie of andere informatie die je vrijwillig online of op een andere manier deelt.

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Wij hebben geen toegang over enige informatie verzameld door andere personen, bedrijven of entiteiten waarvan de website of bedrijfsmiddelen kunnen worden gekoppeld aan onze programma’s, producten, diensten en/of materialen.

Tracking cookies van onszelf:
Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Tracking cookies van onze adverteerders:
Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan:
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je verwijderen of permanent blokkeren via je browserinstellingen

Google Analytics:
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Facebook en Twitter buttons:
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens:
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser

Wachtwoorden:
Om bepaalde functies van onze programma’s, producten, diensten en/of materialen te gebruiken, kun je een gebruikersnaam en wachtwoord voor een groep of een unieke individuele gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. Deze ontvang je bij jouw registratie en/of aankoopproces. Je kunt mogelijk de gebruikersnaam en/of het wachtwoord van jouw keuze wijzigen. Jij bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en account en bent verantwoordelijk voor alle activiteiten (door jou of door anderen) die plaats vinden onder jouw wachtwoord of account. Het is niet toegestaan om jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord met iemand te delen.
Als we horen dat je jouw gebruikersnaam en/of wachtwoord hebt gedeeld met een andere persoon, behouden wij ons het recht voor om jouw toegang tot het programma, product, diensten en/of materialen, website, privéforum, facebookgroep of enige andere gerelateerde communicatie onmiddellijk te beëindigen. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw eigen wachtwoord te beschermen tegen openbaarmaking aan anderen. We kunnen en zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die voortvloeit uit jouw verzuim om jouw wachtwoord of accountinformatie te beschermen. Jij bent verantwoordelijk voor activiteiten die plaatsvinden met jouw wachtwoord en in jouw account. Als je jouw wachtwoord (en) met iemand deelt, kunnen zij op eigen risico toegang krijgen tot jouw persoonlijke gegevens. Jij stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van jouw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging en om ervoor te zorgen dat je aan het einde van elke sessie jouw account verlaat. Door onze programma’s, producten en diensten te gebruiken, stem je ermee in om correcte en juiste informatie in te voeren als onderdeel van de registratie, het aankoopproces en anderszins. Als je een onjuist e-mailadres opgeeft, hebben wij het recht om jouw account onmiddellijk te deactiveren. We zullen ons uiterste best doen om jouw wachtwoord privé te houden en zullen jouw wachtwoorden niet anders delen zonder jouw toestemming, behalve indien noodzakelijk wanneer de wet dit vereist of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is, met name wanneer openbaarmaking noodzakelijk is om rechtspersoonlijkheid te identificeren, te contacteren of juridische actie te ondernemen tegen iemand die mogelijk letsel aan anderen toebrengt of die zich bemoeit met onze rechten of eigendommen.

Zo, dat viel best mee, toch?

Mocht je vragen hebben over deze algemene voorwaarden neem dan contact op met support@verkoopsucces.nl

X

Paswoord vergeten?

Word lid